loading

Необходими документи за лизинг на леки коли от юридически лица Документи, необходими за извършване на анализа


 1. Искане за лизинг (по образец)
 2. Оферта от доставчика;
 3. Годишни счетоводни отчети (Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци), покриващи последните две години и последното завършено тримесечие на настоящата година, предшестващо искането за лизинг;
 4. Съдебна регистрация;
 5. Устав или учредителен договор;
 6. Копие от личната карта на законните представители ( и пълномощно, ако подписва пълномощник на законния представител)
 7. Удостоверения за данъчна регистрация и БУЛСТАТ;
 8. Копие от данъчната декларация за последните 2 години;
 9. Удостоверение от данъчната служба за отсъствието на данъчни задължения (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК)
 10. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца (при подписване на договора е нужно актуално състояние не по-старо от 1 месец, за вписване в ЦРОЗ);
 11. Декларация за икономическа свързаност с други лица (включена в искането); 

 


  Документи, необходими при сключване на договора за лизинг

 • Екземпляр от протокол с решението на упълномощения управителен орган на дружеството за сключване на договора за лизинг и обезпеченията по него (ако има такива);
 • Нотариално заверени или положени пред служител на лизинговата компания или Булбанк образци от подписите на лицата, овластени да представляват лизингополучателя
 • Нотариално заверено съгласие за вписване на договора за лизинг в Централния Регистър на особените залози към Министерство на правосъдието (подготвя се от Уни Кредит Лизинг)


Наши партньори са също Райфайзен лизинг, Ти Би Ай кредит, ДСК Лизинг.

НАЧАЛО